قالب وبلاگ
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
همزمان با شروع سال تحصيلي

نكاتي در مورد اهميت طرح درس

باتشكر از خانم آقايي


موضوعات مرتبط: طرح درس ها ي عربي
ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 11:59 ] [ محمد علي ناظم غنايي ]

نمونه هایی از طرح درس روزانه دروس عربی متوسطه

از دبیران عربی
طرح درس عربی 2 خانم نوپور از مازندران

ادامه طرح درس عربی 2 خانم نوپور از مازندران

طرح درس عربی 2 خانم اهنگر از مازندران

جديد

طرح درس کامل روزانه عربی اول دبیرستان


تعدادی طرح درس سالیانه عربی ۱-۲-۳-۴ در فایل زیر قرار داده

شده که همکاران عزیز می توانند دانلود کنند. جديد

  فایل ضمیمه

 

 
انواع طرح درسها جديد
 

نمونه هاي از طرح درسهاي ارائه شده در دفتر تاليف كتب درسي (گروه درسي عربي)

موضوعات مرتبط: طرح درس ها ي عربي
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 18:57 ] [ محمد علي ناظم غنايي ]

نوع طرح درس : طرح درس روزانه

كتاب :عربي 1 عمومي (1/204 )

پايه ي : اول نظري

 

عنوان درس : الدرس الثامن «توبة الثعلب »

موضوع درس : «المعرب والمبني»

صفحات : 83 الى  90

مدت زمان جلسه : 50 دقيقه

نام آموزشگاه : دبيرستان نمونه آزادگان

تعداد دانش آموزان : 25

روز وتاريخ اجراء :

سه شنبه 10/12/1389

 

 

مدل كلاسي : به شكل گروههاي 5 نفري

نحوه ي تعامل : گروهي وبه صورت مشاركت رودر رو

 

نام ونام خانوادگي مدرس :

  علي نجد محمدي

مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي : زبان وادبيات عربي

سابقه خدمت:  17سال

محل خدمت : آ- شرقي مراغه

 

اهداف كلي

 

 

 

آشنائي با كلمات معرب ومبني وارتباط آنها با نقش و فهم متون

 

 

 

اهداف جزئي

 

 

 

- بامعني لغات واصطلاحات تازه درس آشنا شود.

 

 

- ترجمه ي درس را بداند .

 

 

- رو خواني روان وصحيح متن را بداند.

 

 

- اقسام كلمه (اسم- فعل - حرف ) رابشناسد وهركدام را تشخيص دهد.

 

 

- با تعريف معرب ومبني آشنا شده وفرق هركدام را تشخيص دهد.

 

 

- كلمات را از نظر معرب ومبني بودن تقسيم بندي نمايد.

 

 

- اعراب وبناء را بشناسد وتفاوت آن دو را تبين نمايد.

 

 

-اقسام اعراب را بداند وارتباط آن را با نقش كلمه تشخيص دهد.

 

 

- با تشخيص اعراب و نقش كلمه ترجمه جمله را درست بيان كند

 

 

-در عبارت ها كلمات معرب ومبني راتشخيص دهد واعراب وبناء هركدام را بيان كند.

 

 

 

-آموخته هاي جديد خود را به«الاعراب والتحليل الصرفي »اضافه نمايد.

 

 
                                               بسم الله الرحمن الرحيم

مشخصات طرح درس روزانه

                                                   (1)

           اهداف رفتاري                                  حيطه هاي شناختي

 

- معني لغات واصطلاحات تازه ي درس را بيان كند.

 

دانش

- متن درس رابه كمك كلمات واصطلاحات جديد ترجمه كند.

درك وفهم

- با توجه به اندوخته هاي قبلي اقسام كلمه را بيان كند وهر كدام راتشخيص دهد .

دانش

 - كلمه معرب ومبني راتعريف كند وبراي هر كدام مثال بزند.

دانش

 - كلمات را از نظر معرب ومبني بودن تقسيم بندي كند.

دانش

- كلمات معرب ومبني را در جمله ها تشخيص دهد وتفاوت هر كدام را بيان كند .

ارزيابي وقضاوت

- اقسام اعراب را بيان كند ورابطه آن را با نقش كلمه تشخيص دهد.

درك وفهم

 - اقسام بناء را بيان كند وان را در كلمات مبني تشخيص دهد.

در وفهم

- اعراب كلمات را در سوالات مربوط به «تشكيل» بصورت صحيح قرار دهد.

كاربرد

آموخته جديد خود را به «الاعراب والتحليل الصرفي »اضافه كند.

 

تجزيه وتحليل

(2)

 

   نگرشها

 

فراكيران با مقايسه ي زيان فارسي وعربي وظرافت وزيبائي موجودميان دو زبان پي مي برند كه:

- در زبان فارسي آخر كلمات ساكن است اما زبان عربي زبان حركت است وآخر كلمات بايد در زبان عربي داراي علامت شوند.

-علامت آخركلمات در زبان عربي دو حالت دارد 1)متغيّر2)ثابت

-علامت متغيّر آخر كلمات با نقش كلمه ارتباط مستقيم دارد

--علامت ثابت آخر كلمات به ساختار اوليه زباني شان مربوط مي شود.

 

  مهارتها

 

فراگيران به اين نتيجه برسند كه يادگيري قواعد هر درس تاثير بسزائي در فهم متون داردچون كه دانستن اعراب به نقش كلمه رهنمون مي سازد ودانستن نقش ترجمه صحيح را در پي خواهد داشت پس بنابر اين بايستي يادگيري قواعد  درجهت ترجمه وفهم متون قرار گيرد

 

  پيش نيازها

 

شناخت اقسام كلمه (اسم – فعل – حرف )وعلامت هاي مختص اسم واوزان افعال ثلاثي مجرد ومزيد وياد آوري نقش هايي چون «فاعل – مفعول – مبتدا – جارومجرور......)(بخش اول عربي 1 عمومي )

 

 

 

 

   روشهاي 

   تدريس      

 

1))همياري ومشاركت گروهي : تقسيم كردن دانش آموزان به 5گروه براي فعاليت درسي به صورت گروهي براساس مطالب درسي  وشرح لغات واصطلاحات جديد وترجمه متن درس با همياري گروهها

2 سخنراني :براي شروع تدريس وتوضيح مختصري در باره ي موضوع درس (اقسام كلمه –تعريف معرب ومبني)وكمك به دانش اموزان جهت مشاركتهاي گروهي

3) روش پرسش وپاسخ : در اين روش به دو صورت ميان معلم وفراگيران وبه كمك لوحه هاي از پيش طراحي شده دانش آموزان بصورت مستقيم با موضوع  درگير شده وتفاوت كلمات معرب ومبني رادرك مي كنند وتفاوت ان دورابيان مي كنند.

4) روش حل مسئله : دراين روش دانش اموزان براساس مهارتها وتفكر وانديشه ي جمعي وگروهي به اهميت شناخت معرب ومبني براي فهم متون پي خواهند بردوعلامت آخر كلمات را«اعراب –بناء»با راهنمايي معلم بيان كرده ورابطه اعراب را بانقش كلمه درك ميكنند.

                    

وسايل كمك آموزشي

 

 

دفتر حضور وغياب –كتاب عربي 1عمومي1/204- كتاب كارعربي1«نوانديشان تهران»- تخته پاك كن وگچ هاي رنگي – تابلوها ولوحه هاي از پيش طراحي شده- سي دي پاور پوينت آموزشي-كارگاهI T

         

         

قبل از شروع درس                       زمان : 10دقيقه

 

1)ورود به كلاس بادقّ الباب

2)سلام واحوال پرسي با دانش اموزان

3)حضور وغياب وبررسي وضعيت فيزيكي وروحي ورواني دانش آموزان وتوجه به گروه بندي انها

4)توجه به وضعيت فيزيكي كلاس اعم از روشنائي وتهويه وگرمايشي وچيدمان صندلي ها

5)نوشتن عبارت مبارك «بسم الله الرحمن الرحيم »بر روي تخته سياه

6) نوشتن تاريخ ونام وموضوع درصدر سمت چپ تخته

7) بررسي تكاليف درس قبل دانش اموزان «تشخيص ضماير درسهاي 6و7- تمارين مبحث اسم موصول» وثبت تذكرات لازمه در دفاترشان

  تعيين رفتارهاي ورودي                    زمان : 2دقيقه

 

نشان دادن جمله هاي زير به صورت مقايسه اي به كمك پاور پوينت به صورت رنگي ومتوجه نمودن دانش اموزان به تفاوت علامت هاي اخر دوكلمه «الطالب – ذلكَ » با تعيين نقش آنها در جمله ها:

 


    جاءَ الطالبُ – رايت ُالطالبَ – سلـَّمت ُعلي الطالب ِ

 

     جاءَ ذلـــكَ – رايت ُذلــكَ  -  سَلـَّمت ُعلي ذلــكَ

ارزشيابي تشخيصي                                زمان:5دقيقه

 

- سوالاتي درباره اقسام كلمه  وعلامتهاي تشخيص كلمات از دانش اموزان پرسيده مي شود.

- صرف فعلها ، قالب ها واوزان افعال مجرد ومزيد به منظور يادآوري پرسيده مي شود.

- نقش هايي چون «فاعل – مفعول – مبتدا – جار ومجرور ......»واعرابشان از فراگيران پرسيده مي شود.


موضوعات مرتبط: طرح درس ها ي عربي
[ شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 12:46 ] [ محمد علي ناظم غنايي ]
نمونه طرح درس روزانه  درس ترکیب وصفی و اضافی سال دوم عمومی وطرح درس سالانه

                 عربی سال اول همکارعزیز آقای نوری از علی آباد کتول

                                        اینجا کلیک کنید

                 ونمونه طرح درس روزانه معرفه و  نکره سال دوم عمومی را

                                                  اینجا کلیک کنید


موضوعات مرتبط: طرح درس ها ي عربي
[ دوشنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۸ ] [ 15:59 ] [ محمد علي ناظم غنايي ]

تدریس استاندارد وهدفمند عربی دبیرستان بوسيله طرح درس روزانه

                           از آنجایکه  لازمه موفقیت در هر کاری برنامه ریزی صحیح ودرست و مطابق با استاندارد های به  روز می باشد لذا طرح درس روزانه جهت برنامه ریزی معلم در راستای تقسیم وقت در جریان تدریس یا ارزشیابی روزانه است تا دبیر گرامی در خلال تدریس هدفمند عمل کند واز سردر گمی  و کمبود وقت رهایی یابد.

                         تعطیلات، حوادث مترقبه ، مشکلات شخصی معلم ، تاخیر در توزیع کتاب( این مشکل امسال  در بعضی از مناطق کشور حادتر بود) و ... عواملی هستند که سد راه پیشبرد تدریس ورسیدن به حد نصاب تدریس می باشند  تدریس در چارچوب طرح درس   به جبران این نقیصه ها کمک شایانی می کند و همکار گرامی را از دستپاچگی واسترس کمبود  وقت نجات می دهد .

                         در رابطه با درس عربی جهت رسیدن به هدفهای رفتاری ونیز اهداف مولفین کتب عربی،  تدریس باید  در چارچوب محتوای کتاب درسی باشد واز مقدار قواعد کتاب تجاوز نکند البته فعالیت های فوق برنامه  وسوالاتی که دانش آموزان مستعد وکوشا مطرح می کند ودر پی آن هستد مبحث دیگری که طرح آن در این جا نمی گنجد وباید در  وقت اضافه کلاس و البته بهتر است خارج از کلاس جواب داده شود ومورد بررسی قرار گیرد .

                       این طرح درس حاصل تجربه چند سال تدریس عربی نویسنده در مدارس شهرستان کنارک وحومه از توابع استان سیستان وبلوچستان می باشد که اهتمام وافری در تسهیل وساده نمودن قواعد درسی نموده تا جای که  با ادبیات عامیانه  دانش آموز سازکار وهمخوانی داشته باشد و مطالب را با کلمات خیلی روان وساده بیان کرده است .

                          استفاده از این طرح درس معلم را از بازبینی مطالب قواعد درس بی نیاز می کند و جریان تدریس  را تسهیل نموده به آن سرعت می بخشد .

باتشكر از سرگروه دینی و عربی شهرستان کنارک

آقاي رحمن بخش سپاهی

 نمونه ای از طرح درس روزانه عربی دبیرستان                                                        

 

 

موضوع درس:                                   عنوان درس : عربی                     هدف کلی درس :

 

 

مدت

 

هدف های رفتاری درس :  دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

 

 

 

 

 

روش وفنون تدریس: سخنرانی - توضیحی

 

 

 

وسایل ومواد کمک آموزشی:

 

  تخته سیاه و گچ در زنگ های مختلف یا وایت برد وماژیک های رنگارنگ احیانا چارت  ونرم افزار های آموزشی

 

 

 

آمادگی:  سلام واحوالپرسی ، حضور وغیاب،

 

10

 

 

 

ارائه مطالب ( تدریس هدفهای رفتاری ) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

خلاصه ونتیجه گیری:

 

 

20

 

ارزشیابی:

 

 

10

 

تعیین تکلیف ( اختتامیه تدریس):

 

 

5

تهیه وتنظیم: رحمن بخش سپاهی دبیر عربی دبیرستان های بندر کنارک

به دو نمونه طرح درس عربی دوم انسانی و سوم انسانی از همکاران گروه عربی ناحیه ۳ اطفهان در ادامه مطلب توجه فرمائید با تشکر فراوان از همکاران اصفهانی


موضوعات مرتبط: طرح درس ها ي عربي
ادامه مطلب
[ جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۸۸ ] [ 17:17 ] [ محمد علي ناظم غنايي ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

عربي زبان قرآن
،،شمس العرب،،كنايه از نام مبارك حضرت علي عليه السلام است
قال علي عليه السلام
هو کلام الله، و تأویله لایشبه کلام البشر؛ کما لیس شیءٌ مِن خَلقِهِ یُشبِهُهُ، کذلک لایُشبِهُ فعله تعالی شیئاً من افعال البشر ... (بحار الانوار،92/107)
اسلام دین جهان شمول و خاتم است‌. فرهنگ اسلامی جهان شمول است‌. خداوند خواسته دین اسلام و فرهنگ اسلامی جهانی باشد. یکی از ابعاد فرهنگ‌، زبان است‌. لذا خداوند قرآن را به زبان عربی نازل کرده است‌. تا زبان عربی جهانی شود، و این به جهت ویژگی‌های خاص زبان عربی و برتری آن بر زبان‌های دیگراست‌. زيرا زبان عربي از کامل ترين و پربارترين ادبيات ها مايه مي گيرد، و از حيث لغت و واژگان جزءوسيع ترين زبان ها مي باشد، از اين رو شايسته است به عنوان زبان ارسالي وحي باشد تابتواند تمام ريزه کاري هاي سخنان خداوند را به بهترين بيان به مخاطب خود انتقال دهد این همان چیزی است که امروز مطرح است‌; یعنی در پی جهانی کردن زبان‌، فرهنگ و... اسلام از چهارده قرن پیش این موضوع را مطرح کرده است‌. و این را می‌توان یکی از معجزات اسلام و قرآن کریم دانست‌. زبان قرآن، زبان فطرت است و قرآن با فطرت آدميان سخن مي گويد كه زبان مشترك همه انسان هاست. وماسعي داريم در پرتو انوار مقدس شمس العرب وامير بيان مولي الكونين علي عليه السلام در اين وبلاگ به آن بپردازيم.

لینک های مفید
امکانات وب